Lietošanas noteikumi

Veikala lietošanas un pirkšanas noteikumi

 

Šie veikala lietošanas un pirkšanas noteikumi ir uzskatāms par līgumu, turpmāk – Līgums, kas tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.paintme.lv īpašnieku SIA “Creatrade”, vienotais reģistrācijas Nr. 42103110398, juridiskā adrese: Dravnieku iela 6 - 10, Rīga, LV-1021, turpmāk tekstā – Pārdevējs, un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.paintme.lv interneta tirdzniecības vietnē. Līgums attiecas katru pirkumu, kas veikts www.paintme.lv interneta tirdzniecības vietnē.

 

 1. Vispārīgi jautājumi

                1.1.        Pircējs pasūta un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā internetveikala sortimentā iekļautās preces, turpmāk – Preces. Ar Preču aprakstu un galvenajām īpašībām Pircējs var iepazīties interneta tirdzniecības vietnes sadaļā “Katalogs”. Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā Pārdevējs rekomendē izlasīt šos Līgumu un pārliecināties, ka Pircējs ir tos pareizi sapratis. Pirms pirkuma pabeigšanas Pircējam ir pienākums piekrist šim Līgumam un Privātuma politikai, pretējā gadījumā pasūtījuma pabeigšana un Preces pirkums nav iespējams.

                1.2.        Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar  Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Līguma nosacījumi, Pircējam tiek rekomendēts rūpīgi izlasīt tos tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

                1.3.        Preces pasūtījuma noformēšana ir uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.

                1.4.        Šajā interneta veikalā iegādāties Preces drīkst sekojoši Pircēji:

                                1.4.1.          fiziskās personas, kuras sasniegušas 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu;

                                1.4.2.          fiziskās personas, kurām ir no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ja ir saņēmušas vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, ja tās rīkojas ar personīgiem līdzekļiem;

                                1.4.3.          juridiskās personas.

Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā.

 1. Preču pasūtīšana un piegāde

                2.1.        Pircējs pasūta Preces, izvēloties, ievietojot grozā, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.paintme.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes vietu un savu kontaktinformāciju. Darījumam nepieciešamie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

                2.2.        Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.

                2.3.        Pasūtījumus un pasūtījumu apmaksu Pircējs var veikt jebkurā diennakts laikā. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu uz pieteikuma formā norādīto e-pasta adresi. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts.

                2.4.        Pārdevējs veic Preces piegādi uz tuvāko SIA “Omniva” pakomātu pēc pircēja izvēles.

                                2.4.1.          Ja Pircējs viena pasūtījuma laikā apmaksā vairākas Preces, tad šīs Preces tiek piegādātas vienā sūtījumā;

                                2.4.2.          Ja Pircējs veic un apmaksā vairākus pasūtījumus ar atsevišķām Precēm, tad katrs pasūtījums tiek piegādāts atsevišķos sūtījumos.

                2.5.        Pārdevējs apņemas veikt Preču nosūtīšanu 2 - 5 (divu līdz piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža.

                2.6.        Preces galīgā cena ir norādīta pie katras Preces interneta tirdzniecības vietnes www.paintme.lv sadaļā “Katalogs”. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21 % PVN.

                2.7.        Apmaksu par Preci Pircējs veic kādā no sekojošiem veidiem:

                                2.7.1.          interneta veikalā www.paintme.lv ar kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron);

                                2.7.2.          interneta veikalā www.paintme.lv ar Paypal maksājumu;

                                2.7.3.          ar pārskaitījumu uz Pārdevēja konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā;

                                2.7.4.          ar bezskaidras naudas pārvedumu, izmantojot Luminor internetbanku apstrādes platformu.

 1. Preču atgriešana un atteikuma tiesības

                3.1.        Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci atgriezt vai apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Par neprecīzu Preču komplektāciju Pircējs informē Pārdevēju Līguma 6. punktā norādītajā saziņas veidā. Minētajā gadījumā atgriezto vai apmainīto preču piegāde ir bez maksas.

                3.2.        Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumiem 255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējam ir tiesības realizēt atteikuma tiesības. Ņemot vērā Pārdevēja piedāvāto preču raksturu un higiēnas apsvērumus, atteikuma tiesības nav realizējamas, ja Pircējs ir atvēris Preces elementu iepakojumus. Atteikuma tiesības realizējamas saskaņā ar Pārdevēja noteikto Atteikuma tiesību realizēšanas kārtību.

                3.3.        Atteikuma tiesības realizēt var tikai Pircēji, kas ir fiziskas personas.

                3.4.        Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

                                3.4.1.          Atgriežamās Preces elementi (piemēram, krāsu tvertnes) nedrīkst būt atvērti vai lietoti (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

                                3.4.2.          Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

                                3.4.3.          Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tad Pircējs aizpilda vietnē www.paintme.lv pieejamo atteikuma formu, nosūta to uz e-pasta adresi siacreatrade@gmail.com.

                                3.4.4.          Pircējam ir pienākums saglabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt pirkumu apstiprinošu dokumentu.

                3.5.        Pamatojoties uz Pircēja atteikumu, naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu  14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja norādītajā adresē.

                3.6.        Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/par-distances-tirdzniec-bu

 1. Pircējam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar iesniegumiem, priekšlikumiem vai sūdzībām par precēm un piegādes pakalpojumu un saņemt atbildi pēc būtības. Iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību var iesniegt kādā no šī Līguma 6. punktā norādītajiem saziņas veidiem. Iesniegumā, priekšlikumā vai sūdzībā ir jānorāda:

                4.1.        pasūtījuma numurs;

                4.2.        iesniedzēja vārds un uzvārds;

                4.3.        e-pasta adrese, uz kuru tika veikts pasūtījums;

                4.4.        tālruņa numurs, uz kuru tika veikts pasūtījums;

                4.5.        iesnieguma, priekšlikuma vai sūdzības būtība, ar to saistītie apstākļi un prasības;

                4.6.        vēlamais atbildes sniegšanas veids – mutiski, rakstiski pa pastu vai e-pastā. Ja vēlamais atbildes sniegšanas veids nav norādīts, tad atbilde tiek sniegta tajā pašā veidā, kādā iesniegta sūdzība.

 1. Strīdi un sūdzības, kuras nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, ir risināmas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā.
 2. Pārdevēja kontaktinformācija:

                   6.1.        Telefoniskai saziņai: +371 28611561;

                   6.2.        Elektroniskai saziņai: siacreatrade@gmail.com.

 1. Visi ar personas datu apstrādi saistītie jautājumi ir aprakstīti Pārdevēja Privātuma politikā.
 2. Ja Preces neatbilst līguma noteikumiem, tad Pircējam ir visas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās patērētāja likumīgās tiesības.
 3. Šis Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājumu par Precēm un veicis Preču piegādi Pircēja norādītajā adresē.
 4. Pircējs ir informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.
 5. Līgums ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

 

 

Šī dokumenta tekstu ir aizliegts izmantot bez saskaņojuma ar SIA "Creatrade".

Turpinot lietot lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem, kas aprakstīti mūsu Privātuma politikā. Iepazīties ar Privātuma politiku
Piekrist