Atteikuma tiesības un preču atgriešana

Atteikuma tiesības un preču atgriešana

 

Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu, fiziskām personām (turpmāk - Pircējs), kuras ir iegādājušās preces SIA “Creatrade”, reģistrācijas Nr. 42103110398, juridiskā adrese: Dravnieku iela 6 - 10, Rīga, LV-1021, tālr. +371 28611561; e-pasta adrese: siacreatrade@gmail.com, piederošajā un administrētajā interneta vietnē www.paintme.lv ir tiesības realizēt atteikuma tiesības.

 

   1.          Vispārīgi jautājumi

                 1.1.       Pircējam, kas ir fiziska persona, ir tiesības, nenorādot iemeslus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Preces, ja tā netika lietota, sabojāta vai tās izskats pēc būtības nav mainījies, t. i., preces vai tās iepakojuma izskatam tika veiktas tikai tādas izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai apskatītu saņemto preci. Pircējam šīs tiesības jāizmanto atbildīgi un prece jāatgriež oriģinālā kārtīgā iepakojumā, tāpat jāatgriež visas Preces komplektējošās daļas.

                 1.2.       Preces atgriešanas izdevumi, realizējot atteikuma tiesības, ir jāsedz Pircējam.

                 1.3.       Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos, kvalitatīvas Preces var tikt atgrieztas arī ilgākā termiņā.

 

   2.          Atteikuma tiesību realizēšanas un Preču atgriešanas kārtība:

                 2.1.       Pircējs aizpilds atteikuma formu;

                 2.2.       Aizpildītu atteikuma formu pircējs nosūta uz SIA “Creatrade” e-pasta adresi siacreatrade@gmail.com;

                 2.3.       Par Preces, kuras atteikuma tiesības ir realizējis Pircējs, Pārdevējs un Pircējs vienojas individuāli. Par preču pieņemšanu - nodošanu atteikuma tiesību realizēšanas gadījumā Puses paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu;

                 2.4.       Pārdevējs naudas atgriešanu Pircēja atteikuma formā norādītajā bankas kontā atgriež 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces atgriešanas dienas. Pārdevējs apņemas nevilcinās ar naudas atmaksas veikšanu.

 

   3.          Preces kvalitāte, realizējot atteikuma tiesības

                 3.1.       Prece ir jāatgriež oriģinālajā iepakojumā un komplektācijā. Atgriežot ir jāiesniedz PVN faktūrrēķins un jānorāda pasūtījuma numurs.

                 3.2.       Par atgriežamās Preces komplektāciju atbild Pircējs. Ja Prece nav nokomplektēta, Pārdevējs nepieņem atgriežamās Preces.

                 3.3.       Pircējs nevar izmantot tiesības atgriezt interneta veikalā pirktās Preces, ja:     

                                3.3.1.          Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām);

                                3.3.2.          Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

                                3.3.3.          Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

 

   4.          Neatbilstošas kvalitātes vai nepilnas komplektācijas preces

                 4.1.       Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci atgriezt vai apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Par neprecīzu Preču komplektāciju Pircējs informē Pārdevēju Līguma 6.3. punktā norādītajā saziņas veidā. Minētajā gadījumā visas ar preču transportēšanu saistītos izdevumus, ja tādi rodas, sedz Pārdevējs.

                 4.2.       Gadījumā, ja Preces nav kvalitatīvas un bojātas, Pircējam ir tiesības, nekavējoties par to informējot Pārdevēju, Preci atgriezt vai apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Par nekvalitatīvu Preču saņemšanu Pircējs informē Pārdevēju Līguma 6.3. punktā norādītajā saziņas veidā. Minētajā gadījumā visas ar preču transportēšanu saistītos izdevumus, ja tādi rodas, sedz Pārdevējs. Nekvalitatīvu preču saņemšanas gadījumā Pircējs iespēju robežās veic nekvalitatīvās Preces fotofiksāciju.

                 4.3.       Pircējs, kurš vēlas ziņot par neatbilstošas kvalitātes vai nepilnas komplektācijas Precēm, to var izdarīt, rakstot brīvas formas paziņojumu uz e-pasta adresi siacreatrade@gmail.com, norādot:

                                4.3.1.          preces pasūtījuma numuru;

                                4.3.2.          Preces defektu, bojājuma pazīmes vai trūkstošās daļas;

                                4.3.3.          jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, preces fotogrāfija, defekta vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), Preces iepakojuma fotogrāfija u.c.

                 4.4.       Iesniedzot ziņojumu, Pircējam ir jānorāda viens no pretenzijas atrisināšanas veidiem:

                                  4.4.1.        Pārdevējam bez atlīdzības saprātīgā termiņā jānovērš Preces neatbilstība - trūkumi, ja trūkumus iespējams novērst;

                                  4.4.2.        aizstāt Preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli vai tie radās Pircēja vainas dēļ;

                                  4.4.3.        atcelt Līgumu un atmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudas summu, ja neatbilstošas kvalitātes Preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

                 4.5.       Izskatot ziņojumu, Pārdevējs atbildi sniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Naudas atmaksas gadījumā, Pārdevējs Pircējam atmaksā naudu par Preci un tās piegādes izdevumus.

 

   5.          Bojāts sūtījums

                 5.1.       Uz pakomātu piegādāta sūtījuma kvalitāti pārbaudiet nekavējoties. Ja konstatējāt, ka tas ir bojāts:

                                5.1.1.          nekavējoties informējiet Pārdevēju, rakstot brīvas formas ziņojumu, norādot bojātā iepakojuma raksturu, pievienojot fotogrāfijas;

                                5.1.2.          pārbaudiet iepakojuma iekšpusē esošās Preces un, ja tās ir bojātas, bojājumus fiksējiet ar fotogrāfijām. Fotogrāfijas būs nepieciešamas Preču atgriešanas procedūrai;

                 5.2.       Gadījumā, ja iepakojuma iekšpusē esošās Preces ir bojātas, jautājums tiek risināts 4. punktā noteiktajā kārtībā.

 

   6.          Citi jautājumi

                 6.1.       Tiesības, kas paredz, nenorādot iemeslus, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no distances līguma, uz juridiskām personām (uzņēmējiem) neattiecas.

                 6.2.       Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama http://www.ptac.gov.lv/lv).

                 6.3.       Pārdevēja kontaktinformācija:

                                6.3.1.          Telefoniskai saziņai: +371 28611561;

                                6.3.2.          Elektroniskai saziņai: siacreatrade@gmail.com.

 

Šī dokumenta tekstu ir aizliegts izmantot bez saskaņojuma ar SIA "Creatrade".

Turpinot lietot lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem, kas aprakstīti mūsu Privātuma politikā. Iepazīties ar Privātuma politiku
Piekrist
Language
LV
Open drop down